Wielopole Skrzyńskie, 26.03.2013 r.

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła

 

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

 

           

            Nasza szkoła w okresie od  10.10.2012r  do 22.03.2013r  wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole:  299     Liczba klas: 14

Liczba przeprowadzonych debat - 14, liczba uczestników debat – ok. 290 uczniów

Przesłano do jury 30 Testów.

 

Ocena wartości debat, przykłady omówionych problemów, ew. wnioski

We wszystkich klasach gimnazjum  została przeprowadzona debata uczniowska nt Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.  Temat został zrealizowany na lekcjach Wiedzy  o społeczeństwie w klasach pierwszych oraz na godzinach wychowawczych w klasach drugich  i trzecich. Z relacji nauczycieli wynika, że większość klas bardzo chętnie brała udział w zajęciach i wbrew obawom nauczycieli uczniowie dobrze poradzili sobie z debatą kierowaną przez nauczyciela. Na następnych zajęciach został przeprowadzony test wiedzy z zakresu realizowanego tematu.

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić …?15 uczniów.

 Przesłano do jury 10 prac-  tak.

W  konkursie wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły. Komisja opracowała regulamin konkursu oraz oceniła prace, z których najlepsze zostały nagrodzone.

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Wykonanie.

Liczba spotkań- 4

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Policji (2 spotkania), Straży Pożarnej (2 spotkania) Liczba uczestników spotkań –ok.  290 uczniów (łącznie)

Podejmując się realizacji kolejnego zadania zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli Komendy Policji oraz przedstawiciela Straży Pożarnej.

            W dniu 16 listopada 2012 odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych i drugich         z panią aspirant Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach. Pani policjantka na spotkaniu     z młodzieżą poruszyła temat bezpiecznego zachowania, odpowiedzialności prawnej nieletnich, demoralizacji. Odpowiadała również na pytania uczniów, których było sporo, co pokazuje, że poruszany temat był interesujący dla młodych ludzi.

            W klasach trzecich nie udał się zrealizować spotkania z przedstawicielem policji, ale ta  tematyka została przedstawiona i omówiona na lekcjach godziny wychowawczej, co wiąże się z realizacją zadania 9. – przeprowadzenia konserwatorium nt Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.

            W dniu 8 lutego br. odbyło się spotkanie  wszystkich uczniów gimnazjum                      (z podziałem na dwie grupy) z aspirantem sztabowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Spotkanie  miało charakter informacyjno-  szkoleniowy.  Tematem prelekcji było zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach (np. podczas pożaru, wypadku). Pan aspirant  opowiedział  uczniom  m.in. jak radzić sobie podczas wypadku,        w jaki sposób powiadamiać odpowiednie służby ratunkowe oraz jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wypadku. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się nie tylko o zagrożeniach  i zasadach udzielania pierwszej pomocy, ale też poznały pracę strażaka, zawartość torby R1 itp. Młodzież  chętnie słuchała      i aktywnie brała udział  w spotkaniu.

Niestety nie udało nam się w terminie przeprowadzić mini szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zaplanowane spotkanie z ratownikami medycznymi zostało przesunięte     z przyczyn niezależnych od nas na miesiąc kwiecień.

Opis spotkań przesłano do jury pocztą: elektroniczną

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną                i dlaczego …” Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek -  14

 Liczba uczestników – ok. 290 .

Przesłano do jury informację (tak).

 Wnioski, ocena zadania, uwagi.

We wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki na temat Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne.

Oprócz tego klasy drugie miały okazje w dniu 22 października 2012r. spotkać się z panią psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ropczycach (dwa spotkania po dwie klasy) i porozmawiać na temat m.in. relacji dziewczyny-chłopcy,  kultury osobistej, itp. Uczniowie mieli okazje zadawać pytania wrzucając anonimowe karteczki z zapytaniami do pudełeczka, na które pani psycholog starała się odpowiedzieć.

            Do tego zadania można zaliczyć zorganizowanie spotkania o charakterze profilaktycznym.   Aktorzy  z Impresariatu Artystycznego Inspiracja przedstawili pierwszo i drugoklasistom spektakl profilaktyczny dotyczący cyberprzemocy oraz jej skutków.  Po skończonej inscenizacji  gimnazjaliści mogli wysłuchać krótkiej prelekcji dotyczącej danego tematu oraz aktywnie włączyć się w jej przebieg poprzez swoje wypowiedzi.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów – 9

 Liczba uczestników – ok. 200

 Czy przesłano do jury informację? (tak).

Wnioski, ocena zadania, uwagi

W klasach pierwszych i drugich gimnazjum udało się przeprowadzić konwersatorium na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze- jak się przed tym bronić? Zajęcia  przeprowadziła pani pedagog.

Natomiast uczniowie klas trzecich brali udział w spotkaniu z terapeutą uzależnień, na którym to poruszali problem uzależnienia od środków psychoaktywnych, a przede wszystkim jak im nie ulec.

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów- 5

 Liczba uczestników- ok. 100

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Zadanie szóste polegające na przeprowadzeniu konwersatorium na temat kibole, blokersi, grupy podwórkowe okazało się dla nas chyba najtrudniejsze. Wynika to być może z trudnej tematyki. Nie udało nam się zaprosić osoby, która w rzetelny sposób odniosłaby się do tego tematu. chociaż po części zagadnienie to zostało poruszone  przez panią policjantkę na spotkaniu z młodzieżą, która mówiła właśnie o różnego rodzaju zagrożeniach wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.

Uznaliśmy, że ten temat poruszą wychowawcy klas trzecich na lekcjach godziny wychowawczej przy pomocy pedagoga szkolnego.

 

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów – 14

 Liczba uczestników- ok.290

 Czy przesłano do jury informację? (tak).

 Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Bardzo miło nauczyciele wspominają realizacje zadania polegającego na przeprowadzeniu konwersatorium nt Mój przyjaciel jest inwalidą. Chociaż wychowawczyni jednej z klas pierwszych miała trudne zadanie, gdyż w jej klasie znajduje się dziewczynka, która  ma widoczną niepełnosprawność, nie ma obu rączek. Nauczycielka miała dylematy jak poprowadzić zajęcia, by dziewczynka czuła się dobrze. Jak się okazuje, obawy wychowawczyni nie były potrzebne, gdyż klasa bardzo ładnie brała udział w zajęciach i nie było żadnych nieprzyjemności. Na pewno wynika to z tego, że klasa jest z żyta ze sobą i problem niepełnosprawności dziewczynki nie jest im obcy, tolerują ją i akceptują jej inwalidztwo.

Wobec takiej sytuacji kiedy do szkoły uczęszcza dziecko z taką niepełnosprawnością jak najbardziej uzasadnione jest poruszenie tej tematyki na zajęciach we wszystkich klasach gimnazjum.

 

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów – 14  Liczba uczestników- ok.290

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski.

Realizacja  tego zadania miała z założenia mieć inny charakter. Planowaliśmy przeprowadzić konferencje, na którą zaprosilibyśmy przedstawicieli różnych instytucji, którzy krótko opowiedzieliby o swojej pracy a także zadaniach instytucji. Niestety nie udało się zrealizować tego zadania w tej formule ze względu głównie na brak czasu. Po części jednak można go zaliczyć gdyż odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej (terapeuta uzależnień). Planowaliśmy jeszcze zaprosić pracownika socjalnego, kuratora zawodowego i ratownika medycznego.

Niemniej zadanie to zrealizowaliśmy na godzinie  wychowawczej  w każdej klasie organizując konwersatoria pod hasłem „Nie jestem sam- wiem gdzie szukać pomocy”.

 

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego – w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów- 5

Liczba uczestników – ok. 100

Kto prowadził konwersatoria?- wychowawcy przy pomocy pedagoga szkolnego

Wnioski, ocena zadania, uwagi.

Jako, że w  klasach trzecich nie udał się zrealizować spotkania z przedstawicielem policji, wobec tego ten temat  został przedstawiony i omówiony na lekcjach godziny wychowawczej.

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Wykonanie:

Szczegółowy opis zadania i jego realizacji, liczba uczestników, efekty.

Jako dodatkowe zadanie postanowiliśmy przyłączyć się do XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!”

  Konkurs plastyczny był wspaniałą okazją do zainteresowania tym tematem uczniów, których właściwa postawa oraz świadomość zagrożenia, jakie niesie tlenek węgla mogą uratować życie i zdrowie najbliższych. W konkursie na etapie szkolnym wzięło udział 18 uczniów. Spośród nich komisja  wyłoniła najlepsze prace i przekazała do oceny na etapie powiatowym.

Wiemy już, że nasi uczniowi zajęli trzy czołowe miejsca oraz wyróżnienie w eliminacjach powiatowych.

Dyrekcja szkoły zorganizowała szkolenie wspólne dla Rady Pedagogicznej oraz  Rady Rodziców na temat zachowania bezpieczeństwa w szkole.

Również na spotkaniu z rodzicami przedstawiciel policji poruszył tematyke bezpieczeństwa oraz prawnej odpowiedzialności nieletnich za swoje czyny.

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

- testy wiedzy o społeczeństwie (30)

- prace konkursowe (10)

- regulamin konkursu i ich protokoły

- zdjęcia (e-mailem)-

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

Udział w programie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” był dla nas wielkim wyzwaniem, jako że wymagał zaangażowania wielu nauczycieli i wszystkich uczniów . Udało nam się zrealizować wszystkie 10 zadań, chociaż niekiedy brakowało czasu lub napotykaliśmy na inne problemy niezależne od nas. Nauczyciele z zaangażowaniem przystąpili do realizacji zadań, a uczniowie bardzo chętnie brali udział w dyskusjach na lekcjach wychowawczych oraz w organizowanych spotkaniach. Zajęcia prowadzone były wg scenariuszy przygotowanych przez jury konkursu. Były one bardzo przejrzyste i czytelne w odbiorze przez uczniów. Bardzo ważnym narzędziem motywującym uczniów do aktywnego działania był element rywalizacji podczas testów i konkursów.

            Udział w programie pozwolił  nam jeszcze pełniej realizować zadania wynikające z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki, tym bardziej, że obecny rok szkolny jest Rokiem Bezpiecznej Szkoły-główny priorytet MEN .

 

UZYSKANY CERTYFIKAT