ROK SZKOLNY 2018/2019

 

XIX KONKURS RECYTATORSKI

XIX KONKURS ORTOGRAFICZNY

WYJAZD NA WYSTAWĘ ...bo WiN-niśmy im Pamięć

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

FINAŁ IV WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POEZJI I PROZY "ZAWSZE WIERNI"

POWIATOWE ELIMINACJE IV WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU POEZJI I PROZY "ZAWSZE WIERNI"

DZIEŃ KOBIET

AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY

APEL WIELKANOCNY

POWITANIE WIOSNY

KONKURS POWIATOWY "POLSZCZYZNA NIE JEST NAM OBCA"

KONKURS "CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY?"

DZIEŃ KOBIET

"OJCZYSTY-DODAJ DO ULUBIONYCH"

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

KONCERT ŚWIĄTECZNY

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ CHARYTATYWNY

WYJAZD DO CKP W DOBRZECHOWIE

MIKOŁAJKOWY WYJAZD NA LODOWISKO

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

SURFER NIE HEJTER

11 LISTOPADA

DZIEŃ PATRONA

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ

DZIEÑ WEGETARIANIZMU

NARODOWE CZYTANIE "WESELA"

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 -23.06.2017

PO¯EGNANIE UCZNIÓW KLAS TRZECICH

DEBATA O CYBERBEZPIECZEÑSTWIE - 13.06.2017

OGNISKO INTEGRACYJNE -12.06.2017

BAL GIMNAZJALNY- 10.06.2017

II GIMNAZJALNY KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ -09.06.2017

AKCJA "£¥CZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ¯YCIE"- 08.06.2017

PIESZA PIELGRZYMKA DO BRZEZIN- 06.06.2017

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM... - 01.06.2017

FINA£ III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "KSI¥DZ JERZY POPIE£USZKO-CZ£OWIEK PRAWDY,KTÓRY Z£O DOBREM ZWYCIʯA£" - WARSZAWA- 30.05.2017

GIMNAZJALIŒCI CZYTAJ¥ PRZEDSZKOLAKOM- 26.05.2017

XVII GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI- 25.05.2017

RAJD PIESZY WIŒNIOWA - PSTR¥GOWA- 18.05.2017

POKAZY Z FIZYKI NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ - 11.05.2017

SPOTKANIE Z PODRÓ¯NIKIEM- 10.05.2017

WIZYTA KS. BISKUPA EDWARDA BIA£OG£OWSKIEGO - 27.04.2017

TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ W ROPCZYCACH - 26.04.2017

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 25.04.2017

WIELKANOC - APEL - 12.04.2017

KATYÑ I SMOLEÑSK - APEL - 06.04.2017

BIEGI PRZE£AJOWE - 06.04.2017

PROGRAM O CYBERPRZEMOCY - 06.04.2017

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 05.04.2017

BYÆ WOLONTARIUSZEM -APEL - 22.03.2017

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY - 21.03.2017

XVII GIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - 17.03.2017

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STO£OWYM ROPCZYCE - 11.03.2017

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KOBIET - 08.03.2017

POWIATOWE DRU¯YNOWE ZAWODY PI£KA SIATKOWA SÊDZISZÓW - 4.03.2017

PAMIÊCI ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - OBCHODY GMINNE - 2.03.2017

PAMIÊCI ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - APEL 01.03.2017

"KUP LALECZKÊ" - AKCJA CHARYTATYWNA

WYJAZD NA LODOWISKO - 22.02.2017

ZIMOWY RAJD PIESZY "JANCZAR" - 18.02.2017

WYJAZD NA LODOWISKO - 8.02.2017

SUKCES JAKUBA KSI¥¯KA - WYJAZD DO BRUKSELI

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - FERIE ZIMOWE 2017

ROCZNICA HOLOKAUSTU - 24.01.2017

PRZEGL¥D KOLÊD W BRZEZINACH - 22.01.2017

DZIEÑ OTWARTEJ SZKO£Y- CKP DOBRZECHÓW - 16.01.2017

KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 12.01.2017

SPOTKANIE NOWOROCZNE TPZW - UDZIA£ GIMNAZJUM - 11.01.2017

DEKANALNE SPOTKANIE OP£ATKOWE NAUCZYCIELI - 8.01.2017

ORSZAK TRZECH KRÓLI - 6.01.2017

WIGILIA SZKOLNA - 22.12.2016

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 21.12.2106

WYWIADÓWKA - 30.11.2016

PROGRAM ARTYSTYCZNY "Czytam, wiêc jestem"- 30.11.2016

WYCIECZKA DO RZESZOWA - 29.11.2016

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI  - 25.11.2016

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 24.11.2016

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 24.11.2016

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STO£OWYM - 18.11.2016R.

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2016 - uroczystoœci gminne

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2016 - akademia 10.11.2016

ŒWIÊTO ZMAR£YCH - 28.10.2016

DRU¯YNOWO-INDYWIDUALNE BIEGI PRZE£AJOWE - 27.10.2016

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM IPN - 26.102016

POWIATOWE ZAWODY W SZACHY - 22.10.2016

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2016

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2016

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH - 5.10.2016

WYJAZD DO TRZCINICY - 27.09.2016

ŒWIATOWY DZIEÑ SYBIRAKA - uroczystoœci gminne, DZIEÑ PATRONA SP W NAWSIU- 20.09.2016

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 16-18.09.2016

NARODOWE CZYTANIE - 5.09.2016

UROCZYSTE ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - 1.09.2016

SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ P. ANN¥ ZALEWSK¥ - 29.08.2016

 

 


ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBZINIE - 17.06.2016

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI - 14.06.2016

SKANSEN HISTORYCZNY "KARPACKA TROJA" - wycieczka - 10.06.2016

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ GRY W PI£KE SIATKOW¥ I W "DWA OGNIE" - 10.06.2016

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI - uroczystoœci 8.06.2016

VI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 3.06.2016

PRZEDSTAWIENIE LALKOWE 0 3.06.2016

WYCIECZKA DO ENERGYLANDII - 1.06.201

POKAZY MAGIKA - 30.05.2016

KONKURS RECYTATORSKI - 25.05.2016

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - "THE USA" - 24.05.2016

DZIEÑ MATKI  - AKADEMIA NA WYWIADÓWCE - 19.05.2016

MAJÓWKA M£ODYCH - 18.05.2016

12. ROCZNICA WST¥PIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ - 13.05.2016

POKAZY Z FIZYKI - 6.05.2016

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM - 6.05.2016

XVI KONKURS O TYTU£ MISTRZA ORTOGRAFII - 4.05.2016

225. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA - AKADEMIA SZKOLNA - 28.04.2016

POWIATOWA GIMNAZJADA JÊZYKOWA - 27.04.2016

UROCZYSTOŒCI PATRIOTYCZNE NA GÓRZE ŒMIERCI W PUSTKOWIE - 27.04.2016

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 27.04.2016

FINA£ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "KS. JERZY POPIE£USZKO - CZ£OWIEK PRAWDY..." - 26.04.2016

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 26.04.2016

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY - 22.04.2016

ZWYCIÊSTWO W POWIATOWYM SUMPOZJUM NAUKOWYM - 21.04.2016

EGZAMIN GIMNAZJALNY - 18-20.04.2016

XII REJONOWA KONFERENCJA SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE - 14.04.2016

WIELOPOLSZCZYZNA - NASZA MA£A OJCZYZNA - konkurs  - eliminacje: 9.03.2016, fina³: 13.04.2016

PAMIÊCI OFIAR KATYNIA I KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ - 8.04.2016

TURNIEJ COCA-COLA CUP 2016 - 31.03.2016

WIELKANOC 2016 - apel

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - GIRALTOVCE - S£OWACJA - 19.03.2016

PRZEKAZANIE RELIKWII B£. KS. JERZEGO POPIE£USZKI PARAFII BRZEZINY - 16.03.2016

REKOLEKCJE SZKOLNE 16-18.03.2016

I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI "ZAWSZE WIERNI" - 15.03.2016

UDZIA£ GIMNAZJUM W UROCZYSTOŒCIACH SPROWADZENIA RELIKWII B£. KS. JERZEGO POPIE£USZKI DO BRZEZIN -10.03.2016

DZIEÑ KOBIET - 8.03.2016

POWIATOWE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 5.03.2016

PODKARPACKI KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 2.03.2016

DZIEÑ ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - 1.03.2016

TURNIEJ HALOWY PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 19.02.2016

KONCERT CHÓRU "CONOSONANS" -youtube.com

WYSTÊPY CHÓRU "CONSONANS" - foto

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 15.02.2016

IV POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 8.02.2016

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - 6.02.2016

ZABAWA KARNAWA£OWA - 4.02.2016

WYJAZD NA LODOWISKO - 3.02.2016

DRU¯YNOWE POWIATOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO  - 28.01.2016

ORSZAK TRZECH KRÓLI - 6.01.2016

WIGILIA SZKOLNA - 22.12.2015

WIGILIA STRZELECKA - 18.12.2015

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 18.12.2015

MIÊDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI -ZAGORZYCE - 15.12.2015

KONKURS GIER LOGICZNYCH  - ROPCZYCE - 11.12.2015

KONCERT ŒWI¥TECZNY "NA HOLI" - 7.12.2015

WYJAZD NA LODOWISKO - 3.12.2015

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 25.11.2015

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 25.11.2015

WYCIECZKA DO KRAKOWA - 24.11.2015

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci gminne -  11.11.2015

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci szkolne  - 10.11.2015

ŒWIÊTO ZMAR£YCH - 30.10.2015

ZAWODY SZACHOWE - 24.10.2015

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY SPORTOWE - GIRALTOVCE - S£OWACJA - 23.0.2015

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2015

DZIEÑ WEGETARIANIZMU  - 16.10.2015 

KONKURS LITERACKI POŒWIÊCONY PATRONOWI SZKO£Y - 15.10.2015

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2015

TURNIEJ GIER LOGICZNYCH - 9.10.2015

SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH  - 8.10.2015

WYCIECZKA DO WARSZAWY  - 6-7.10.2015

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T O PUCHAR STAROSTY POW. ROP.-SÊDZ. - 30.09.2015

DZIEÑ JEZYKÓW OBCYCH - 25.09.2015

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 18.09.2015

ŒWIATOWY DZIEÑ SYBIRAKA - 17.09.2015

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS - 12-13.09.2015

UROCZYSTE ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 - 1.09.2015

 

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - 26.06.2015

ZAKOÑCZENIE NAUKI W GIMNAZJUM KLAS TRZECICH - 25.06.2015

DZIEÑ SPORTU SZKOLNEGO - 23.06.2015

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ SZKÓ£ - WIELOPOLE SKRZYÑSKIE - 19.06.2015

SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS - ROPCZYCE - 19.06.2015

WYJAZD DRU¯YNY "STRZELEC" NA STRZELNICÊ - 16.06.2015

BAL GIMNAZJALNY - 13.06.2015

BAL GIMNAZJALNY - POLONEZA CZAS ZACZ¥Æ.... <VIDEO> - 13.06.2015

POWIATOWY TURNIEJ PI£KI NOZNEJ DZIEWCZ¥T - 10.06.2015

5. ROCZNICA BEATYFIKACJI PATRONA NASZEGO GIMNAZJUM - 9.06.2015

TURNIEJ GIER LOGICZNYCH "MIÊDZY NAMI LOGIKAMI" - 8.06.2015 

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBZINIE - 1.06.2015

ZAK£ADY PRACY W NASZYM POWIECIE - PREORIENTACJA ZAWODOWA - "FANUM WIELOPOLE SKRZYÑSKIE " - 29.05.2015

"BEZPIECZNIE PODCZAS PRAC W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KRUS - 29.05.2015

XV GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI - 29.05.2015

JAN PAWE£ II - PRZYJACIEL M£ODZIE¯Y - apel - 25.05.2015

SPOTKANIE Z TERAPEUT¥ - 25.05.2015

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 22.05.2015

SPOTKANIE Z PODRÓ¯NIKIEM - 21.05.2015

TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE  - 20.05.2015

95. ROCZNICA URODZIN JANA PAW£A II - "Majówka M³odych" - 18.05.2015

"ERA IN¯YNIERA" - zajêcia dla uczniów klas trzecich - 14.05.2015

IV PODKARPACKI KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 12.05.2015

60.ROCZNICA PO¯ARU KINA /baraku szkolnego/ - 11.05.2015

ROCZNICA WST¥PIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ - 8.05.2015

DZIEÑ TALENTÓW - 7.05.2015

UROCZYSTOŒCI KATYÑSKIE - NAWSIE

224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA - uroczystoœci gminne 3.05.2015

224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA - akademia 30.04.2015

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 29.04.2015

KONKURS "MISTRZ KALIGRAFII" - 28.04.2015

KONKURS GAZETEK SZKOLNYCH - 28.04.2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 21-23.04.2015

100. ROCZNICA URODZIN TADEUSZA MARII KANTORA - apel 20.04.2015

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 13.04.2015

75.  ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ I 5. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ - 10.04.2015

TRADYCJE WIELKANOCNE - apel - 1.04.2015

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T - GIRALTOVCE /S£OWACJA/ - 31.03.2014

KONKURS EKOLOGICZNY - ROPCZYCE - 31.03.2015

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 25-27.03.2015

KONKURS "MOJA SZKO£A"

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ COCA-COLA CUP 2015 - WIŒNIOWA - 27.03.2015

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ COCA-COLA CUP 2015 - DÊBICA - 27.03.2015

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY "MEGAMÓZGI" - 26.03.2015

KIERMASZ WIELKANOCNY 2015

TURNIEJ GIER LOGICZNYCH - 23.03.2015

ZAÆMIENIE S£OÑCA - 20.03.2015

KONKURS "WIELOPOLSZCZYZNA" - II etap - 18.03.2015

DZIEÑ KOBIET  - 9.03.2015

KONKURS CHEMICZNY "MODEL ATOMU" - 9.03.2015

ZAWODY SPORTOWE W TENISIE STO£OWYM - 7.03.2015

PAMIÊCI ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - 5.03.2015

KONKURS WIELOPOLSZCZYZNA - 26.02.2015

POWIATOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 26.02.2015

WARSZTATY PRZYRODNICZE - 25.02.2015

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 23.02.2015

REJONOWE DRU¯YNOWE ZAWODY W TENISIE STO£OWYM - 19.02.2015

KONKURS GIER PLANSZOWYCH - 3.02.2015

PRZEGL¥D CHÓRÓW - 30.01.2015

KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 29.01.2015

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - JANCZAR 2015 - 24.01.2015

ZABAWA KARNAWA£OWA - 22.01.2015

POKAZ HISTORYCZNY - 20.01.2015

WYJAZD DO KINA "HOBBIT  - BITWA PIÊCIU ARMII" - 19.01.2015

WYJAZD NA LODOWISKO - 16.01.2015

WYJAZD DO TEATRU MASKA - 9.01.2014

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STO£OWYM  - 9.01.2015

 WIGILIA GIMNAZJALNA - 19.12.2014

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 17.12.2014

SZLACHETNA PACZKA  - 12.2014

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PAÑSTOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ - 5.12.2014

WYJAZD KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY DO G£OBIKOWEJ - 3.12.2014

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 27.11.2014

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 27.11.2014

WYJAZD NA MECZ ASECO RESOVIA - 15.11.2014

POWIATOWY TURNIEJ GIER LOGICZNYCH - 14.11.2014

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci gminne - 11.11.2014

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2014 - akademia szkolna 10.11.2014

ŒWIÊTO ZMAR£YCH - 1.11.2014 /apel 31.10.2014/

AKCJA CHARYTATYWNA NA CMENTARZACH - 1.11.2014

"ŒWIATE£KO PAMIÊCI" - zbiórka zniczy  - 28.10.2014

PODKARPACKI FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI - 28.10.2014

***** JUBILEUSZ ***** - 21.10.2014

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2014

ŒWIATOWY DZIEÑ WEGETARIANIZMU - ZSA-T ROPCZYCE - 12.10.2014

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM IPN  - 30.09.2014

WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH -30.09.2014

75 ROCZNICA POLSKI PODZIEMNEJ - 25.09.2014

ZAWODY W PI£KÊ NO¯N¥ DZIEWCZ¥T - ROPCZYCE-WITKOWICE - 24.09.2014

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 22.09.2014

MINIMARATON GIMNAZJALNY - 19.09.2014

SPOTKANIE SZKÓ£ IM. KS. JERZEGO POPIE£USZKI - WARSZAWA - 15.09.2014

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POŒWIÊCONY B£. KS. JERZEMU POPIE£USZCE etap wojewódzki - 6.09.2014 

NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII - 5.09.2014

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO - 1.09.2014

  

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

PO¯EGNANIE UCZNIÓW KLAS TRZECICH - 26.06.2014 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 24.06.2014

BAL GIMNAZJALNY - 7.06.2014

DZIEÑ ODKRYWCÓW - 7.06.2014

"WOLNOŒÆ JEST W NAS" -"LEKCJA WOLNOŒCI" 5.06.2014 cz.1

"LEKCJA WOLNOŒCI" -5.06.2014 cz.2

PREZENTACJA GIMANZJUM NA KONFERENCJO SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE - 4.06.2014

KANTORALIA -31.05.2014

WYCIECZKA DO WARSZAWY - 29-30.05.2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM W WIŒNIOWEJ - 28.05.2014

III TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH "SUPER FARMER" - 23.05.2014 

PIELGRZYMKO-WYCIECZKA - CZÊSTOCHOWA-£AGIEWNIKI - 22-23.05.2014

WYCIECZKA DO DÊBOWCA - 21.05.2015

"PORANEK POETYCKI" - 19.04.2014

ROCZNICA URODZIN JANA PAW£A II - 15.05.2014

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM - fina³ wojewódzki - 15.05.2014

POKAZY Z FIZYKI -15.05.2014

KONKURS RECYTATORSKI 14.05.2014

10.ROCZNICA PRZYST¥PIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ - 8.05.2014

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM /eliminacje powiatowe/ - 7.05.2014

ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3-MAJA - obchody gminne /udzia³ organizacji "Strzelec" - 3.05.2014

ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3-MAJA - akademia szkolna 30.04.2014

UROCZYSTOŒCI  PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE NA GÓRZE ŒMIERCI W PUSTKOWIE - 30.04.2014

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 30.04.2014

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 -23,24,25.04.2014

WIELKANOC 2014 - akademia

KONKURS "¯YJ SMACZNIE I ZDROWO" -04.2014 

WYSTÊP GRUPY TEATRALNEJ - 10.04.2014

REKOLEKCJE SZKOLNE - 9-11.04.2014

AKADEMIA Z OKAZJI 74.ROCZNICY ZBRODNI KATYÑSKIEJ I KATASTROFY POD SMOLEÑSKIEM - 10.04.2014

KONKURS LITERACKI - 14.04.2014

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ - 11.04.2014 

KONKURSY FIZYCZNE - marzec/kwiecieñ 2014

KIERMASZ WIELKANOCNY - 9-10.04.2014

15-LECIE SZKOLNEGO KO£A CARITAS W ROPCZYCACH - 8.04.2014

POKAZY MAGIKA - 4.04.2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ COCA COLA CUP 2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T W GNOJNICY DOLNEJ - 24.03.2013

POWITANIE WIOSNY - 21.03.2014

POKAZ HISTORYCZNY - 20.03.2014

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INTERDYSCYPLINARNEJ "MEGAMÓZGI 2014" - 20.03.2014

IV PODKARPACKI PRZEGL¥D GAZETEK SZKOLNYCH - 14.03.2014

V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - 12.03.2014

OBCHODY 95. ROCZNICY ŒMIERCI P£K. LEOPOLDA LISA-KULI  PRZYSIÊGA STRZELECKA- 7.03.2014

DZIEÑ KOBIET 8.03 - akademia 6.03.2014

REJONOWE DRU¯YNOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 6.03.2014

POWIATOWE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 1.03.2014 

WARSZTATY PRZYRODNICZE - 28.02.2014 

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 24.02.2014

GRAND PRIX W TENISIE STOLOWYM - JAS£O 2014 - 22.02.2014 

ZABAWA KARNAWA£OWA - 20.02.2014

ZAJÊCIA CHEMICZNO-BIOLOGICZNE - 18.02.2014

SPOTKANIE Z DORADC¥ ZAWODOWYM - 18.02.2014

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE - 14.02.2014

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - JANCZAR 2014 - 8.02.2014

MANEWRY ZWI¥ZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" - 7-8.02.2014

WYJAZD NA LODOWISKO PODCZAS FERII ZIMOWYCH -27.01.2014 

PRZEGL¥D KOLÊD I PASTORA£EK - ROPCZYCE - 16.01.2014

POWIATOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - IWIERZYCE- 10.01.2014

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBZINIE - 10.01.2014

SPOTKANIE OP£ATKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ - 8.01.2014

DEKANALNE SPOTKANIE OP£ATKOWE NAUCZYCIELI - 6.01.2014

WIGILIA SZKOLNA - 20.12.2013 

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 18-19.12.2013 

WYJAZD NA LODOWISKO - 12.12.2013

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM IPN - 28.11.2013

ROK JULIANA TUWIMA - 27.11.2013

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 26.11.2013

WYCIECZKA DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZNIÓW - 15.11.2013

 NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2013

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH (1.11) - apel 31.10.2013

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 30.10.2013

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 24.10.2013

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y (19.10) - 18.10.2013

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ  (14.10.2013) - 11.10.2013

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - obchody gminne - 11.10.2013

ŒWIATOWY DZIEÑ WEGETARIANIZMU (1.10.2013) - 10.10.2013

WYJAZD DO FILHARMONII - 10.10.2013

III MINIMARATON WIELOPOLSKI  - 3.10.2013

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH - 2.10.2013

POWIATOWA LICEALIADA W PI£CE NO¯NEJ DZIEWCZ¥T- 25.09.2013

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - POLSKA - 20.09.2013 

IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA - 11.09.2013

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - 2.09.2013

 


 

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO I NAUKI W GIMNAZJUM DLA KLAS TRZECICH - 27.06.2013

KONKURS EUROPEJSKI - 26.06.2013

DZIEÑ SPORTU SZKOLNEGO - 26.06.2013

SPOTKANIA INTEGRACYJNE KLAS

OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W GRACH LOGICZNYCH - 20.06.2013

SPARING W PI£KÊ SIATKOW¥ - 19.06.2013

WYSTÊP ZESPO£U PIEŒNI I TAÑCA "ARNIKA" Z UKRAINY - 10.06.2013

BAL GIMNAZJALNY 2013 - 8.06.2013 

DZIEÑ ODKRYWCÓW -8.06.2013

POWIATOWA KONFERENCJA SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE W NIEDWIADZIE - 6.06.2013

3. ROCZNICA BEATYFIKACJI PATRONA GIMNAZJUM KSIÊDZA JERZEGO POPIE£USZKI - 6.06.2013

KONKURS PLASTYCZNY "SZLACHETNE ZDROWIE" - 3.06.2013 

II TURNIEJ GIER LOGICZNYCH "EDUKACJA NA PLANSZY" - 3.06.2013 

OTWARCIE KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH "ORLIK" - 28.05.2013

WYCIECZKA DO TUCHOWA I JOD£OWEJ - 27.05.2013

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 24.05.2013

SPOTKANIE Z RODZICAMI - DZIEÑ MATKI - 23.05.2013 

WYCIECZKA KRAKÓW-OJCÓW - 20.05.2013

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 9.05.2013

KONKURS RECYTATORSKI - JULIAN TUWIM -ALCHEMIK S£OWA - 8.05.2013

222. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

ROCZNICA ŒMIERCI JANA PAW£A II - akademia 27.04.2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY 23-25.04.2013

LEKCJA HISTORYCZNA W BLIZNEJ - 19.04.2013

73 ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ I KATASTROFY SAMOLOTU RZ¥DOWEGO POD SMOLEÑSKIEM 10.04.2013 - akademia 09.04.2013

98 ROCZNICA URODZIN TADEUSZA MARII KANTORA - 6.04.2013

"MÓJ CHRYSTUS PO£AMANY" spektakl teatralny - 28.03.2013

WIELKANOC - akademia - 26.03.2013

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 26.03.2013

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY "MEGAMÓZGI" - FINA£ - 21.03.2012

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - 20-22.03.2013

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY

DZIEÑ KOBIET - 8.03.2013

PRZYSIÊGA STRZELCA - 7.03.2013

WYJAZD NA LODOWISKO - 4.03.2013

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 1.03.2013

WARSZTATY KULINARNE W ZSA-T W ROPCZYCACH - 11.02.2013

ZABAWA KARNAWA£OWA - 7.02.2013

VIII RAJD NARCIARSKO-PIESZY JANCZAR 2013 -  02.02.2013

POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ - 02.02.2013

WYJAZD DO DPS W LUBZINIE - 31.01.2013

SPOTKANIE OP£ATKOWE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. T.M.KANTORA - 27.01.2013

LEKCJA FIZYKI W RAMACH PROGRAMU "ERA IN¯YNIERA" - 29.01.2012

150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO - obchody gminne 27.01.2013

150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 25.01.2013

ZJAZD SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS -23.01.2012

POWIATOWY TURNIEJ W TENISA STO£OWEGO -18.01.2013

WYJAZD NA FILM HOBBIT

WIGILIA SZKOLNA -21.12.2012

KONKURS NA OZDOBÊ ŒWI¥TECZN¥ -21.12.2012

WYJAZD NA LODOWISKO -17.12.2012

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY -13-14.12.2012

TURNIEJ MIKO£AJKOWY W TENISA STO£OWEGO - 08.12.2012

WYJAZD DO FILHARMONII -07.12.2012

SZLACHETNA PACZKA

KONKURS PLASTYCZNY "KSI¥DZ JERZY POPIE£USZKO"

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM IPN -30.11.2012

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 29.11.2012

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 29.11.2012

NADANIE IMIENIA SYBIRAKÓW SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWSIU - udzia³ w uroczystoœciach - 13.11.2012

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI 11listopada - akademia 9.11.2012

ŒWIÊTO ZMAR£YCH 1 listopada - apel 30.10.2012

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKO£Y PROMUJ¥CEJ ZDROWIE 30.10.2012

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2012

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ 14 PADZIERNIKA  - obchodzony 12. 10. 2012

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM - 4.10.2012

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH - 3.10.2012

15 LAT KO£A CARITAS W ZSA-T W ROPCZYCACH - udzia³ w obchodach

LEKCJA HISTORYCZNA W TRZCINICY - 19.09.2012

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 14.09.2012

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 - 3.09.2012