5 czerwca 2014 roku w naszym Gimnazjum był dniem wyjątkowym.

Odpowiadając na apel Ministra Edukacji Narodowej  o włączenie się nauczycieli i szkół w przygotowywaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Lekcję Wolności", której głównym celem byłoby  przybliżenie uczniom genezy i skutków wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, a także pobudzenie do dyskusji na temat wpływu m.in. obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych uczniów, w naszej szkole zorganizowano "Lekcję Wolności".

Zebrani uczniowie i  nauczyciele na czele z dyrekcją szkoły a także zaproszeni goście i poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych z gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Związek Strzelecki "Strzelec" ze swoim sztandarem, w uroczystym przemarszu udali się pod pomnik poświęcony tym, którzy polegli za wolną i niepodległą Polskę.

Pod tym pomnikiem, umiejscowionym na placu Gimnazjum , rozpoczęła się pierwsza część uroczystości upamiętniającej wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewanie hymnu narodowego.

Po krótki powitaniu wszystkich zebranych przez przez gospodarza uroczystości dyrektora Gimnazjum p. Stanisława Parysia, głos zabrał prowadzący całość uroczystości  nauczyciel Gimnazjum pan Dariusz Mormol. Przybliżył zebranym powód i cel odbywającej się uroczystości, a także przypomniał zarys wydarzeń prowadzących do pamiętnego dnia 4 czerwca 1989 roku.

Następnie głos  zabrał pan Paweł Wośko - nauczyciel naszego Gimnazjum, który odczytał apel poległych wspominając wszystkich tych, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez uczestników "Lekcji".

Pierwszą wiązankę kwiatów składał Przewodniczący Zarządu Okręgu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" pan Wojciech Buczak wraz z panią Haliną Poręba i panem Janem Bokotą - radnymi Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie. Następnie wiązanki kwiatów składały delegacje: w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Ludwik Sobol - dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji i Administracji KO w Rzeszowie, w imieniu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego - p. Jerzy Łuczak - członek Zarządu Powiatu wraz z p. ....... i p.Marcinem Świeradem radnym Rady Powiatu, w imieniu samorządu gminy Wielopole Skrzyńskie wiązankę kwiatów składała p. Krystyna Wlezień - zastępca wójta gminy wraz z p. Robertem Pieczonką -przewodniczącym Rady Gminy i p. Zbigniewem Gąsiorem - radnym Rady Gminy, w imieniu Zarządu PSL gminy Wielopole Skrzyńskie wiązankę kwiatów składał p. Jan Świstak przewodniczący Zarządu, p. Lucjan Janik i p. Tadeusz Kopala - radni Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. T.M. Kantora wiązankę kwiatów składał prezes Towarzystwa p. Julian Zegar wraz z p. Zbigniewem Paselą i p. Franciszkiem Ślusarczykiem. Ostatnią wiązankę kwiatów składali przedstawiciele gospodarza uroczystości : p. Mariusz Mosior - zastępca dyrektora Gimnazjum wraz z p. Bernadet a Gąsior - nauczycielką w Gimnazjum oraz uczennicą Sylwią Tęczar - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego naszego Gimnazjum.

Po uroczystości złożenia wiązanek kwiatów chór "Consoans" działający przy Gimnazjum wraz z uczestnikami przybyłymi na uroczystość odśpiewał pieśń "Boże coś Polskę..."

Nie sposób nie wspomnieć, że podczas całej uroczystości przy pomniku wartę honorową zaciągnęli członkowie  ZS "Strzelec" przybyli na uroczystość z Sędziszowa Malopolskiego.

Po zakończeniu pieśni "Boże coś Polskę..." wszyscy zebrami w uroczystym przemarszu udali się do budynku Publicznego Gimnazjum, gdzie nastąpiła dalsza część "Lekcji Wolności"

Po przejściu na halę sportową Gimnazjum, uroczyście wprowadzono przybyłe poczty  sztandarowe: Publicznego Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu, Szkoły Podstawowej im. Karola Olszewskiego w Broniszowie, Szkoły Podstawowej im. Marszałka Zbroi w Brzezinach oraz sztandar ZS"Strzelec" w Sędziszowie Małopolskim.

Po odśpiewaniu hymnu Gimnazjum głos  zabrał dyrektor Gimnazjum p. Stanisław Paryś. Jeszcze raz serdecznie i gorąco przywitał przybyłych na uroczystość gości.

W swoim wystąpieniu przypomniał wszystkim jak ważną sprawą jest wolność i niepodległość, jak dużo cierpień, trudu, wyrzeczeń i ofiar musieli Polacy ponieść, aby w końcu nastąpiły pamiętne wydarzenia 4 czerwca 1989 roku, których 25 rocznicę właśnie obchodzimy.

Następnie głos zabrał gość specjalny "Lekcji Wolności" Przewodniczący Zarządu Okręgu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność" pan Wojciech Buczak.

Przemawiając do zebranych, a przede wszystkim do młodzieży, przypomniał, że pamiętne wydarzenia 1989 roku, a wcześniej wydarzenia na Wybrzeżu, w Poznaniu i w Kopalni "Wujek" miały swoich bohaterów, często dziś zapomnianych i jakby mniej wspominanych. Przypomniał Annę Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdę, Lecha Kaczyńskiego, poległych w kopalni "Wujek", zamordowanych przez "nieznanych sprawców" ks. Zycha, ks. Niedzielaka, a przede wszystkim patrona naszego Gimnazjum ks. Jerzego Popiełuszko.

Po tym wystąpieniu nastąpiło wyprowadzenie sztandarów i odbyła się część artystyczna.

Młodzież  naszego Gimnazjum pod kierunkiem p. Anny Waszczuk w bardzo ciekawy sposób przedstawiła drogi do wolności i niepodległości Polski w czasie komunizmu.

Na zakończenie "Lekcji Wolności" na wszystkich ogromne wrażenie zrobił polski taniec "Polonez" przygotowany pod kierunkiem p. ......... a wykonany  przez uczniów naszego Gimnazjum ubranych w stroje napoleońskie.

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum składa serdeczne podziękowanie Policji z Komendy Powiatowej w Ropczycach - Wydział Ruchu Drogowego za zabezpieczenie dróg podczas przemarszu i w czasie trwania "Lekcji Wolności".

"WOLNOŚĆ JEST W NAS" - RELACJA FOTOGRAFICZNA CZ. 1

RELACJA FOTOGRAFICZNA CZ.2