ROK SZKOLNY 2018/2019

najnowsze wydarzenia na początku

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

WYNIKI KONKURSU NA OZDOBĘ ŚWIATECZNĄ – BOŻE NARODZENIE 2018

WYJŚCIE DO GOKiW W WIELOPOLU SKRZ NA SPEKTAKL PT. ,,PEWNEGO RAZU...,CZYLI OPOWIEŚĆ PRZY HERBATCE” - 05.12.2018

"ROCHY" DLA NIEPODLEGŁEJ - LEKCJA FOLKLORU 30.11.2018

AKADEMIA Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - 09.11.2018

KWESTA - 01.10.2018

WYCIECZKA DO FLYPARKU - 30.10.2018

WYJŚCIE NA CMENTARZE - 29.10.2018

WYCIECZKA DO MUZEUM ROPY I GAZOWNICTWA W BÓBRCE- 23.10.2018

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY - 18.10.2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ - 12.10.2018

WYJAZD DO KINA - 04.10.2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO- 03.09.2018

ROK SZKOLNY 2017/2018

najnowsze wydarzenia na początku

ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE - 14.06.2018

SPOTKANIE Z HIMALAISTĄ - 12.06.2018

WYCIECZKA DO ENERGYLANDII - 06.06.2018

WYJAZD CHÓRU SZKOLNEGO

XVIII GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI - 29.05.2018

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNO – RELIGIJNY „ROLA NARODU I KOŚCIOŁA W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI”

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 05.04.2018

KONKURS POEZJI ANGLO- I NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 23.03.2018

KONKURS POWIATOWY "POLSZCZYZNA NIE JEST NAM OBCA"- 13.03.2018

KONKURS "CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY?"- 28.02.2018

"OJCZYSTY - DODAJ DO ULUBIONYCH"- 21.02.2018

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA - 25.01.2018

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - 19.12.2017

ZBIÓRKA DARÓW DLA DOMU DZIECKA W STRZYŻOWIE

WYJAZD DO CKP W DOBRZECHOWIE - 12.12.2107

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM IPN - 08.12.2107

MIKOŁAJKOWY WYJAZD NA LODOWISKO - 06.12.2107

PROJEKT - "SURFER NIE HEJTER"

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI -10.11.2017

KWESTA NA WIELOPOLSKICH CMENTARZACH -01.11.2017

PROJEKT - CYBERNAUCI

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI

DZIEŃ PATRONA -19.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ -13.10.2017

WYJAZD NA FILM "TARAPATY"-04.10.2017

DZIEÑ WEGETARIANIZMU -26.09.2017

NARODOWE CZYTANIE "WESELA" -15.09.2017

ROK SZKOLNY 2016/2017

najnowsze wydarzenia na początku

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 -23.06.2017

SUPER UCZEÑ I SUPER KLASA - WYNIKI 2016/2017

DEBATA O CYBERBEZPIECZEÑSTWIE-13.06.2017

OGNISKO INTEGRACYJNE -12.06.2017

KONKURS NA RECENZJÊ ULUBIONEJ KSI¥¯KI -12.06.2017

KONKURS "HISTORIA, A POPIE£USZKO"- 09.06.2017

II GIMNAZJALNY KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ -09.06.2017

AKCJA "£¥CZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ¯YCIE"- 08.06.2017

WYCIECZKA DO PARKU ROZRYWKI W ZATORZE- 07.06.2017

PIESZA PIELGRZYMKA DO BRZEZIN- 06.06.2017

KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA/KLASÊ 2016/2017 ROKU -06.06.2017

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM...- 01.06.2017

POWIATOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 31.05.2017

FINA£ III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "KSI¥DZ JERZY POPIE£USZKO-CZ£OWIEK PRAWDY,KTÓRY Z£O DOBREM ZWYCIʯA£" - 30.05.2017

GIMNAZJALIŒCI CZYTAJ¥ PRZEDSZKOLAKOM- 26.05.2017

XVII GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI- 25.05.2017

SPOTKANIE Z PODRÓ¯NIKIEM- 10.05.2017

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM- 08.05.2017

3 MAJA - UROCZYSTOŒCI GMINNE - 03.05.2017

WIZYTA KS. BISKUPA EDWARDA BIA£OG£OWSKIEO I AKADEMIA Z OKAZJI 3 MAJA - 27.04.2017

IV POWIATOWA GIMNAZJADA JÊZYKOWA - 26.04.2017

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 26.04.2017

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ CH£OPCÓW O PUCHAR DYREKTORA ZESPO£U SZKÓ£ W ROPCZYCACH - 26.04.2017

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 25.04.2017

WIELKANOC - APEL - 12.04.2017

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ „M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM - 10.04.2017

BIEGI PRZE£AJOWE - 06.04.2017

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY - 06.04.2017

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 05.04.2017

OG£OSZENIE - KONKURS RECYTATORSKI

SPOTKANIE UCZNIÓW Z TERAPEUT¥ UZALE¯NIEÑ - MARZEC 2017

WYJAZD DO SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 30.03.2017

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY - 21.03.2017

XVII- GIMNAZALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - 17.03.2017

AKADEMIA Z OKAZJI DNIA KOBIET - 08.03.2017

OBCHODY 98. ROCZNICY ŒMIERCI P£K. LEOPOLDA LISA – KULI - 07.03.2017

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POŒWIÊCONY KS. JERZEMU POPIE£USZCE - kwalifikacje fina³owe - 06.03.2017

NARODOWY DZIEÑ ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - 02.03.2017

ZABAWA KARNAWA£OWA - 23.02.2017

WSZYSTKIE KOLORY ŒWIATA - AKCJA CHARYTATYWNA- 23-24.02.2017

ZIMOWY RAJD PIESZY "JANCZAR" - 18/02.2017

RECENZJA ULUBIONEJ KSI¥¯KI - konkurs

XVII GIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - og³oszenie

WYJAZD NA LODOWISKO - 8.02.2017

UCZEÑ KL. 2B JAKUB KSI¥¯EK W NAGRODÊ JEDZIE DO BRUKSELI

WYNIKI SZKOLNEGO ETAPU III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO  "KS. J. POPIE£USZKO - CZ£OWIEK PRAWDY...."

SPOTKANIA Z DORADC¥ ZAWODOWYM - STYCZEÑ 2017

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - FERIE ZIMOWE 2017

DNI OTWARTE SZKO£Y - CKP DOBRZECHÓW -16.01.2016

WARSZTATY KULINARNE W ZESPOLE SZKÓ£ AGROTECHNICZNYCH W ROPCZYCACH - 13.01.2016

KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA 12.01.2017

KONKURS PLASTYCZNY "OGRÓD MOICH MARZEÑ" - og³oszenie

ROZSTRZYGNIÊCIE SZKOLNEGO ETAPU KONKURSU PLASTYCZNEGO "Ks.J.Popie³uszko...." - 30.01.2017

DEKANALNE SPOTKANIE OP£ATKOWE NAUCZYCIELI - 8.01.2017

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - podsumowanie

AKCJA CHARYTATYWNA - wyniki

KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - og³oszenie

OZDOBA      SWI¥TECZNA - wyniki

WIGILIA SZKOLNA - 22.12.2016

WIGILIA STRZELECKA - 20.12.2016

ŒWI¥TECZNA AKCJA CHARYTATYWNA ,

KONKURS NA OZDOBÊ ŒWI¥TECZN¥ ,

PROJEKT "WSZYSTKIE KOLORY ŒWIATA"

FINA£ WOJEWÓDZKI GIMNAZJADY W BADMINTONIE (CH£OPCY) - 15.12.2016

KONKURS MATEMATYCZNY  MULTITEST - 12.12.2016

GÓRA GROSZA - 8-9.12.2016

II MIEJSCE W PÓ£FINALE WOJEWÓDZKIM GIMNAZJADY W BADMINTONIE (CH£OPCY) - 01.12.2016

WYWIADÓWKA - 30.11.2016

PROGRAM ARTYSTYCZNY "Czytam, wiêc jestem"  30.11.2016

WYCIECZKA DO RZESZOWA  - 29.11.2016

PÓ£FINA£ WOJEWÓDZKI GIMNAZJADY W BADMINTONIE (DZIEWCZÊTA)-30.11.2016

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 25.11.2016

CYBERPRZESTÊPCZOŒÆ - debata spo³eczna - 25.11.2016

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 24.11.2016

WYJAZD DO KINA - 17.11.2016

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI  11.11.2016 - akademia 10.11.2016

ŒWIÊTO ZMAR£YCH 1.11.2016 - apel 28.10.2016

DRU¯YNOWO-INDYWIDUALNE POWIATOWE BIEGI PRZE£AJOWE - 27.10.2016

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM IPN - 26.10.2016

POWIATOWE ZAWODY W SZACHY - 22.10.2016

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2016

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2016

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZE£AJOWE - 7.10.2016

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH - 6.10.2016

DZIEÑ WEGETARIANIZMU W ZSA-T W ROPCZYCACH - 30.09.2016

FINA£ WOJEWÓDZKI GIMNAZJADY W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH W LA - 28.09.2016

WYJAZD DO TRZCINICY NA LEKCJÊ HISTORII - 27.09.2016

POWIATOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA W LEKKIEJ ATLETYCE - 24.09.2016

ŒWIATOWY DZIÊÑ SYBIRAKA  uroczystoœci gminne, DZIEÑ PATRONA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W NAWSIU - 20.09.2016

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI "KSI¥DZ JERZY POPIE£USZKO-CZ£OWIEK PRAWDY..." - regulamin etapu szkolnego

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 16-18.09.2016

NARODOWE CZYTANIE - 5.09.2016

UROCZYSTE ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 -1.09.2016r.

SPOTKANIE Z MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ P. ANN¥ ZALEWSK¥ - 29.08.2016r.


ROK SZKOLNY 2015/2016

 

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS TRZECICH

WYNIKI KONKURSU "WOLNI OD NA£OGÓW" - 19.06.2016

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ - 17.06.2016

TURNEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 14.06.2016

WYNIKI KONKURSU DENTROLOGICZNEGO - 13.06.2016

WYNIKI KONKURSU PLSTYCZNEGO "1050-LECIE CHRZTU POLSKI" - 13.06.2016

SKANSEN HISTORYCZNY "KARPACKA TROJA" - wycieczka - 10.06.2016

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ GRY W PI£KÊ SIATKOW¥ I W "DWA OGNIE" - 10.06.2016

1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI - 8.06.2016

VI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH  - 3.06.2016

PRZEDSTAWIENIE LALKOWE - 3.06.2016

WYCIECZKA DO ENERGYLANDII - 1.06.2016

TURNIEJ W SIATKÓWCE O PUCHAR DYREKTORA ZS W NIEDWIADZIE GÓRNEJ - 31.05.2016

DYSKOTEKA "DZIECIÊCA" - 31.05.2016

POKAZY MAGIKA - 30.05.2016

XVI KONKURS RECYTATORSKI - 25.05.2016

POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - "THE USA" - 24.05.2016

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ CH£OPCÓW O PUCHAR DYREKTORA ZS IM. KS. DR. J. ZWIERZA W ROPCZYCACH - 20.05.2016

MAJÓWKA M£ODYCH - 18.05.2016

TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ DRU¯YN MIESZANYCH 15.06.2016- og³oszenie

POWIATOWY KONKURS LITARACKI POŒWIÊCONY HENRYKOWI SIENKIEWICZOWI - 17.05.2016

I GIMNAZJALNY KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ - 15.05.2016

KONKURS "WOLNI OD NA£OGÓW" 10.06.2016 - og³oszenie

KONKURS DENDROLOGICZNY 2.06.2016 - og³oszenie

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ CH£OPCÓW - 10.06.2016 - og³oszenie

PODKARPACKI KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 9.05.2016

POKAZY Z FIZYKI  - 6.05.2016

POWIATOWY TURNIEJ BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM - 6.05.2016

XVI KONKURS O TYTU£ MISTRZA ORTOGRAFII - 4.05.2016

225. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - udzia³ w uroczystoœciach gminnych - 3.05.2016

225. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - akademia 29.04.2016

POWIATOWA GIMNAZJADA JÊZYKOWA - 27.04.2016

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 27.04.2016

UROCZYSTOŒCI NA GÓRZE ŒMIERCI W PUSTKOWIE - 27.04.2016

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ "M£ODZIE¯ ZAPOBIEGA PO¯AROM" - 26.04.2016

FINA£ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "KS. JERZY POPIE£USZKO - CZ£OWIEK PRAWDY..." - 26.04.2016

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 26.04.2016

OZDOBA WIELKANOCNA - wyniki konkursu

POWITANIE WIOSNY - 22.04.2016

ZWYCIÊSTWO W POWIATOWYM SYMPOZJUM NAUKOWYM - 21.04.2016

EGZAMIN GIMNAZJALNY - 18-20.04.2016

  KONKURS RECYTATORSKI - og³oszenie

SPOTKANIE Z DORADC¥ ZAWODOWYCM - 14.04.2016

XII KONFERENCJA REJONOWA SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE - 14.04.2016

WIELOPOLSZCZYZNA - NASZA MA£A OJCZYZNA - konkurs  - eliminacje: 9.03.2016, fina³: 13.04.2016

KONKURS PLASTYCZNY "JAN PAWE£ II W SERCU I PAMIÊCI" - og³oszenie

 KONKURS PLASTYCZNY "OGRÓD MOICH MARZEÑ" - wyniki etapu szkolnego- 12.04.2016

76. ROCZNICA ZBRODNI W KATYNIU I 6. ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTOWEJ POD SMOLEÑSKIEM - 10.04.2016

 INDYWIDUALNE POWIATOWE ZAWODY SZACHOWE - SÊDZISZÓW M£P. - 9.04.2016

 KONKURS HISTORYCZNY "POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW" - wyniki I etapu - 8.04.2016

KONKURS PIOSENKI OBCOJÊZYCZNEJ - og³oszenie

POWIATOWY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 1.04.2016

TURNIEJ COCA-COLA CUP 2016  - 31.03.2016

KONKURS CHEMICZNY "WODA W NASZYM ¯YCIU" - 30.03.2016

1050-LECIE CHRZTU POLSKI - konkurs plastyczny - og³oszenie

KONKURS ORTOGRAFICZNY -og³oszenie

WIELKANOC 2016 - apel

III POWIATOWY KONKURS O J. MEHOFERZE - og³oszenie wyników- 24.03.2016

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - GIRALTOVCE - S£OWACJA - 19.03.2016

PRZEKAZANIE RELIKWII B£. KS. JERZEGO POPIE£USZKI PARAFII BRZEZINY - 16.03.2016

REKOLEKCJE SZKOLNE - harmonogramy - 16-18.03.2016

I POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI "ZAWSZE WIERNI" - 15.03.2016

UDZIA£ GIMNAZJUM W UROCZYSTOŒCIACH SPROWADZENIA RELIKWII B£. KS. JERZEGO POPIE£USZKI DO BRZEZIN  - 10.03.2016

DZIEÑ KOBIET - 8.03.2016

KONKURS PLASTYCZNY "OGRÓD MOICH MARZEÑ" - marzec 2016

POWIATOWE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 5.03.2016

WYSTÊP CHÓRU "CONSONANS" -youtube.com - luty/marzec 2016

KONKURS - WIELKANOCNA OZDOBA ŒWI¥TECZNA - 4.03.2016

ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISKA DLA ZWIERZ¥T - 4.03.2016

DZIEÑ ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - apel - 4.03.2016

PODKARPACKI KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 2.03.2016

DZIEÑ ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - audycja radiowêz³owa - 1.03.2016

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - 26.02.2016

TURNIEJ HALOWY PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 19.02.2016

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POŒWIÊCONY KS. JERZEMU POPIE£USZCE - kwalifikacje fina³owe - 19.02.2016

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 15.02.2016

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "POMÓ¯ OCALIÆ ¯YCIE BEZBRONNEMU" - etap szkolny - wyniki - 15.02.2016

IV POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 8.02.2016

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI "POMÓ¯ OCALIÆ ¯YCIE BEZBRONNEMU" - etap szkolny - wyniki - 8.02.2016

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - 6.02.2016

ZABAWA KARNAWA£OWA - 4.02.2016

WYJAZD NA LODOWISKO - 3.02.2016

WYSTÊPY CHÓRU "CONSONANS" - 31.01, 2.02.2016

DRU¯YNOWE POWIATOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO  - 28.01.2016

ORSZAK TRZECH KRÓLI – 6.01.2016

JASE£KA -5.01.2016

WIGILIA SZKOLNA -22.12.2015

WIGILIA STRZELECKA – 18.12.2015

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY

OZDOBA ŒWI¥TECZNA – KONKURS - podsumowanie

OZDOBA ŒWI¥TECZNA - KONKURS - grudzieñ 2015

ŒWI¥TECZNA AKCJA CHARYTATYWNA - podsumowanie

ŒWI¥TECZNA AKCJA CHARYTATYWNA - grudzieñ 2015

POWIATOWA GIMNAZJADA INFORMATYCZNA /I miejsce/ – 18.12.2015

GÓRA GROSZA - grudzieñ 2015


MIÊDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI – ZAGORZYCE – 15.12.2015

WYJAZD NA LODOWISKO

POWIATOWY TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 12.12.2015

WYJAZD DO KINA - 2.12.2015

PÓ£FINA£ WOJEWÓDZKI W BADMINTONIE DZIEWCZÊTA - 27.11.2015

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 25.11.2015

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 25.11.2015

WYCIECZKA DO KRAKOWA - 24.11.2015

PÓ£FINA£ WOJEWÓDZKI W BADMINTONIE CH£OPCY- 18.11.2015

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci gminne -  11.11.2015

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci szkolne  - 10.11.2015

ŒWIÊTO ZMAR£YCH - apel 30.10.2015

POWIATOWA GIMNAZJADA M£ODZIE¯Y W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH - 9.10.2015

TURNIEJ SZACHOWY - 24.10.2015

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ SPORTOWY - GIRALTOVCE - S£OWACJA - 23.10.2015

WYJAZD DO KINA - 23.10.2015

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2015

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ WEGETARIANIZMU - 16.10.2015

KONKURS LITERACKI POŒWIÊCONY PATRONOWI SZKO£Y - 15.10.2015

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2015

WYJAZD DO KINA - 9.10.2015

TURNIEJ GIER LOGICZNYCH - 9.10. 2015

POWIATOWA GIMNAZJADA M£ODZIE¯Y W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZE£AJOWYCH - 9.10.2015

SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - 8.10.2015

WYCIECZKA DO WARSZAWY  - 6-7.10.2015

FINA£ WOJEWÓDZKI GIMNAZJADY W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH W LA - 30.09.2015

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T O PUCHAR STAROSTY POW. ROP.-SÊDZ. - 30.09.2015

DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH - 25.09.2015

POWIATOWA GIMNAZJADA W INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTWACH W LA - 24.09.2015

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 18.09.2015

ŒWIATOWY DZIEÑ SYBIRAKA  -17.09.2015

ŒWIATOWY DZIÊÑ SYBIRAKA  - AUDYCJA RADIOWÊZ£OWA - 17.09.2015

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS 12-13.09.2015

NARODOWE CZYTANIE :  BOLES£AW PRUS- "LALKA"

UROCZYSTE ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ROK SZKOLNY 2014/2015

najnowsze wydarzenia na pocz¹tku
ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - 26.06.2015

ZAKOÑCZENIE NAUKI W GIMNAZJUM KLAS TRZECICH - 25.06.2015

DZIEÑ OTWARTEJ SZKO£Y - 23.06.2015

DZIEÑ SPORTU SZKOLNEGO - 23.06.2015

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ SZKÓ£ - WIELOPOLE SKRZYÑSKIE - 19.06.2015

SPOTKANIE SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS - ROPCZYCE - 19.06.2015

WYJAZD DRU¯YNY "STRZELEC" NA STRZELNICÊ - 16.06.2015

KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII - 22.06.20015

BAL GIMNAZJALNY 2015 - 13.06.2015

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY "ODNAWIALNE RÓD£A ENERGII" - 10.06.2015

POWIATOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T  - 10.06.2015

5. ROCZNICA BEATYFIKACJI KSIÊDZA JERZEGO POPIE£USZKI  - 9.06.2015

TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH "MIÊDZY NAMI LOGIKAMI" - 8.06.2015

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBZINIE - 1.06.2015

ZAK£ADY PRACY W NASZYM POWIECIE - PREORIENTACJA ZAWODOWA - "FANUM WIELOPOLE SKRZYÑSKIE " - 29.05.2015

"BEZPIECZNIE PODCZAS PRAC W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM KRUS - 29.05.2015

XV GIMNAZJALNY KONKURS RECYTATORSKI - 29.05.2015

JAN PAWE£ II - PRZYJACIEL M£ODZIE¯Y - apel - 25.05.2015

SPOTKANIE Z TERAPEUT¥ - 25.05.2015

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 22.05.2015

SPOTKANIE Z PODRÓ¯NIKIEM - 21.05.2015

VI POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - LONDYN - 20.05.2015

TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM W WIELOPOLU SKRZYÑŒKIM - 20.05.2015

95. ROCZNICA URODZIN JANA PAW£A II - "Majówka m³odych" - 18.05.2015

"ERA IN¯YNIERA" - zajêcia dla uczniów klas trzecich - 14.05.2015

KONKURS Z JÊZYKA NIEMIECKIEGO - 13.05.2015

IV PODKARPACKI KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 12.05.2015

60. ROCZNICA PO¯ARU KINA /baraku szkolnego/ - 11.05.2015

ROCZNICA WST¥PIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ - 8.05.2015

DZIEÑ TALENTÓW - 7.05.2015

UROCZYSTOŒCI KATYÑSKIE - NAWSIE

VI POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - LONDYN -etap szkolny 5.05.2015

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA - uroczystoœci gminne 3.05.2015

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA - akademia (30.04.2015)

ŒWIÊTO PRACY 1.05, DZIEÑ FLAGI 2.05 - audycja radiowêz³owa

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH -- 29.04.2015

KONKURS GAZETEK SZKOLNYCH - 28.05.2015

KONKURS  "MISTRZ KALIGRAFII" - 28.04.2015

EGZAMIN GIMNAZJALNY 21-23.04.2015

100. ROCZNICA URODZIN TADEUSZA MARII KANTORA - apel 20.04.2015

KONKURS "ZOSTAÑ MISTRZEM PIÓRA" - 04.2015

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ - 8-15.04.2015

XV GIMNAZJALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - 13.04.2015

75.  ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ I 5. ROCZNICA KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ - 10.04.2015

INDYWIDUALNY TURNIEJ SZACHOWY - 10.04.2015

TRADYCJE WIELKANOCNE -apel - 1.04.2015

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ DZIEWCZ¥T - GIRALTOVCE /S£OWACJA/- 31.03.2014

KONKURS "MOJA SZKO£A ZAWODOWA - MÓJ WYBÓR" - 5.01 - 31.03.2015

"TURNIEJ COCA-COLA CUP 2015 - CH£OPCY- 27.03.2015

TURNIEJ COCA-COLA CUP 2015 - DZIEWCZÊTA - 27.03.2015

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 25-27.03.2014

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS INTERDYSCYPLINARNY "MEGAMÓZGI" - 26.03.2015

KIERMASZ WIELKANOCNY 2015

TURNIEJ GIER LOGICZNYCH - ROPCZYCE 23.03.2015

ZAÆMIENIE S£OÑCA W WIELOPOLU SKRZYÑSKIM - 20.03.2015

WIELOPOLSZCZYZNA NASZA MA£A OJCZYZNA - 18.03.2015 - II etap

WYJAZD DO SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 10.03.2015

DZIEÑ KOBIET - 9.03.2015

KONKURS CHEMICZNY "MODEL ATOMU" - 6.03.2015

96. ROCZNICA ŒMIERCI P£K. LEOPOLDA LISA-KULI - 6.03.2015

PAMIÊCI ¯O£NIERZY WYKLÊTYCH - 5.03.2014

"MOJA SZKO£A ZAWODOWA - MÓJ WYBÓR" - 5.03.2015 - 31.03.2015

WIELOPOLSZCZYZNA NASZA MA£A OJCZYZNA - 28.02.2015 - I etap

POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 26.02.2015

POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY - 23.02.2015

RELACJA Z FERII ZIMOWYCH 2015

FERIE ZIMOWE 2015  - zobacz PLAN z przywozami

KONKURS PIÊKNEGO CZYTANIA - 29.01.2015

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - JANCZAR 2015 - 24.01.2015

GÓRA GROSZA - PODSUMOWANIE

ZABAWA KARNAWA£OWA - 22.01.2015

POKAZ HISTORYCZNY - 20.01.2015

WYJAZD NA LODOWISKO - 16.01.2015

WYJAZD DO KINA NA FILM "HOBBIT - BITWA PIÊCIU ARMII" - 14, 19, 27, 28. 01.2015

WYJAZD DO TEATRU MASKA - 9.01.2015

POWIATOWE ZAWODY W TENISIE STO£OWYM W IWIERZYCACH - 9.01.2015

WIGILIA GIMNAZJALNA - 19.12.2014

WIGILIA STRZELECKA - 19.12.2014

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 17.12.2014

ŒWI¥TECZNA AKCJA CHARYTATYWNA - 11-17.12.2014

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ - 5.12.2014

WYJAZD KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY DO G£OBIKOWEJ - 3.12.2014

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 27.11.2014

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 26.11.2014

SPEKTAKL "KARTKI Z POWSTANIA - 26.11.2014

POWIATOWY TURNIEJ PLANSZOWYCH  GIER LOGICZNYCH - 14.11.2014

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEGLOŒCI - uroczystoœci gminne - 11.11.2014

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2014 - akademia szkolna 10.11.2014

ŒWIÊTO ZMAR£YCH - 1.11.2014 /apel 31.10.2014/

AKCJA CHARYTATYWNA NA CMENTARZACH - 1.11.2014

"ŒWIATE£KO PAMIÊCI" - zbiórka zniczy  - 28.10.2014

PODKARPACKI FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI - 28.10.2014

***** JUBILEUSZ ***** - 21.10.2014

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ - 13.10.2014

ŒWIATOWY DZIEÑ WEGETARIANIZMU -ZSA-T  ROPCZYCE -12.10.2014

POWIATOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 1.10.2014

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM IPN - 30.09.2014

WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - 30.09.2014

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAÑSTWA PODZIEMNEGO - 26.09.2014

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - APEL 22.09.2014

MINIMARATON GIMNAZJALNY - 19.09.2014

SPOTKANIE SZKÓ£ IM. KS. JERZEGO POPIE£USZKI - WARSZAWA 15.09.2014

NARODOWE CZYTANIE TRYLOGII - 6.09.2014

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI POŒWIÊCONY B£.KS. JERZEMU POPIE£USZCE -etap wojewódzki - 6.09.2014

 
ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 - 1.09.2014

 


2013/2014

najnowsze wydarzenia na pocz¹tkuZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

PO¯EGNANIE UCZNIÓW KLAS TRZECICH - 26.06.2014

DZIEÑ SPORTU  SZKOLNEGO - 24.06.2014

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH - 24.06.2014

BAL GIMNAZJALNY - 7.06.2014

DZIEÑ ODKRYWCÓW  - 7.06.2014

"LEKCJA WOLNOŒCI" - 5.06.2014

PREZENTACJA GIMNAZJUM NA KONFERENCJI SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE  - 4.06.2014

KANTORALIA - 31.05.2014

II MIÊDZYSZKOLNY KONKURS O ¯YCIU I DZIA£ALNOŒCI KS. JERZEGO POPIE£USZKI - 30.05.2014

WYCIECZKA DO WARSZAWY  - 29-30.05.2014

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJÊZYCZNYCH - 29.05.2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ O PUCHAT DYREKTORA GIMNAZJUM W WIŒNIOWEJ - 28.05.2014

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

KONCERT DLA MAM - 28.05.2014

KONKURS CHEMICZNY "Z UK£ADEM OKRESOWYM NA"TY"" - 27.05.2014

PIELGRZYMKO-WYCIECZKA - CZÊSTOCHOWA-£AGIEWNIKI - 22-23.05.2014

III TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH "SUPERFARMER" - 23.05.2014

MIÊDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "OD MA£EGO ALKA DO JERZEGO MÊCZENNIKA" - wyniki -22.05.2014

WYCIECZKA DO DÊBOWCA - 21.05.2014

"PORANEK POETYCKI" - 19.05.2014 /bt/

KONKURS WIEDZY O KRAJACH WIELKIEJ BRYTANII - 16.05.2014

ROCZNICA URODZIN JANA PAW£A II - 15.05.2014 /bt/

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM -fina³ wojewódzki - 15.05.2014

POKAZY Z FIZYKI - 15.05.2014

TURNIEJ GRAN PRIX W TENISA STO£OWEGO - 14.05.2014

KONKURS RECYTATORSKI - 14.05.2014

10. ROCZNICA PRZYST¥PIENIA DO UNII EUROPEJSKIEJ - 8.05.2014

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM  /eliminacje powiatowe/- 7.05.2014

ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3-MAJA - obchody gminne /udzia³ organizacji "Strzelec"/ - 3.05.2014

ŒWIÊTO KONSTYTUCJI 3-MAJA - akademia szkolna 30.04.2014

UROCZYSTOŒCI PATRIOTYCZNO-RELIGIJNE NA "GÓRZE ŒMIERCI" W PUSTKOWIE - 30.04.2014

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH - 30.04.2014

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2014 -23,24,25.04.2014

AKADEMIA WIELKANOCNA -17.04.2014

KONKURS "¯YJ SMACZNIE I ZDROWO" -wyniki

KONKURS NA OZDOBÊ WIELKANOCN¥ - wyniki - 15.04.2014

TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ - 15.04.2014

KONKURS LITERACKI - wyniki   - 14.04.2014

IV TURNIEJ EDUKACYJNEJ GRY PLANSZOWEJ - 9.04.2014

KIERMASZ WIELKANOCNY - 9-10.04.2014 - ZAPRASZAMY

UDZIA£ W OBCHODACH XV-LECIA  SZKOLNEGO KO£A CARITAS PRZY ZS W ROPCZYCACH -8.04.2014

KONKURS MATEMATYCZNY "PANDA" - 8.04.2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ COCA COLA CUP 2014

POKAZY MAGIKA - 4.04.2014

SZTUKA TEATRALNA "ALLADYN" - Sêdziszów M³p. -04.2014

KONKURSY FIZYCZNE

"ZWYK£Y-NIEZWYK£Y KAP£AN" - audycja radiowêz³owa - 27.03.2014

WYJAZD DO SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH NA "DNI OTWARTE" - 27.03.2014

WYJAZD DO KINA NA FILM "KAMIENIE NA SZANIEC" - 26.03.2014

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T W GNOJNICY DOLNEJ - 24.03.2014

POWITANIE WIOSNY - 21.03.2014

MIÊDZYSZKOLNY TURNIEJ W SCRABBLE - 21.04.2014

POKAZ HISTORYCZNY - 20.03.2014

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INTERDYSCYPLINARNEJ "MEGAMÓZGI" - 20.03.2014

VI PODKARPACKI PRZEGL¥D GAZETEK SZKOLNYCH -14.03.2014

KONKURS "¯YJ SMACZNIE I ZDROWO"

V POWIATOWY KONKURS O KRAJACH ANGLOJÊZYCZNYCH - 12.03.2014

DZIEÑ KOBIET - 8.03. - akademia 5.03.2014

OBCHODY 95. ROCZNICY ŒMIERCI P£K. LEOPOLDA LISA-KULI  PRZYSIÊGA STRZELECKA- 7.03.2014

" Z OKOPÓW DO WARSZAWY" audycja radiowêz³owa - 7.03.2014

REJONOWE DRU¯YNOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 6.03.2014

POWIATOWE INDYWIDUALNE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO - 1.03.2014

WARSZTATY PRZYRODNICZE - 28.02.2014

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 24.02.2014

GRAND PRIX W TENISIE STO£OWYM JAS£O 2014 - 22.02.2014

TURNIEJ TENISA STO£OWEGO - 21- 27.01.2014

 ZABAWA KARNAWA£OWA - 20.02.2014

ZAJÊCIA CHEMICZNO-BIOLOGICZNE - 18.02.2014

SPOTKANIE Z DORADC¥ ZAWODOWYM - 18,20.02.2014,

SPOTKANIE  PROFILAKTYCZNE  - 14.02.2014

RAJD NARCIARSKO-PIESZY - JANCZAR 2014 - 8.02.2014

MANEWRY ZWI¥ZKU STRZELECKIEGO "STRZELEC" - 7-8.02.2014

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T O PUCHAR WICEDYREKTORA GIMNAZJUM - 29.01.2014

WYJAZD NA LODOWISKO - 26.01.2014
****************************************
   PODSUMOWANIE I PÓ£ROCZA NAUKI   
                                                                            
  SUPER UCZEÑ SUPER KLASA                   
*****************************************

PRZEGL¥D KOLÊD I PASTORA£EK-ROPCZYCE - - 16.01.2014

POWIATOWE ZAWODY W TENISA STO£OWEGO  - IWIERZYCE- 10.01.2014

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBZINIE - 10.01.2014

SPOTKANIE OP£ATKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ£ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ - 8.01.2014

DEKANALNE SPOTKANIE OP£ATKOWE NAUCZYCIELI - 6.01.2014

WIGILIA SZKOLNA 20.12.2013

WIGILIA STRZELECKA - 17.12.2013

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY - 18-19.12.2013

GÓRA GROSZA 2-6.12.2013

AKCJA CHARYTATYWNA  2-6.12.2013

WYJAZD NA LODOWISKO - 12.12.2013

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - 9-11.12.2013

150 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO - 4.12.2013

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM IPN - 28.11.2013

ROK JULIANA TUWIMA - apel - 27.11.2013

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA - 26.11.2013

ZMAR£A MARIANNA POPIE£USZKO  - MATKA PATRONA SZKO£Y

WYCIECZKA DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH UCZNIÓW - 15.11.2013

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - uroczystoœci gminne - 13.11.2013

NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI - 11.11.2013

WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH (1.11) - apel 31.10.2013

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH - 30.10.2013

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI - 24.10.2013

WYJAZD DO KINA NA FILM "WA£ÊSA - CZ£OWIEK Z NADZIEI" - 24.10.2013

DZIEÑ PATRONA SZKO£Y (19.10) - obchody 18.10.2013

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ (14.10.) - obchody gminne - 11.10.2013

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ (14.10.) - 11.10.2013

ŒWIATOWY DZIEÑ WEGETARIANIZMU - 10.10.2013

WYJAZD DO FILHARMONII - 10.10.2013

III MINIMARATON WIELOPOLSKI - 3.10.2013

WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH - 2.10.2013

EUROPEJSKI DZIEÑ JÊZYKÓW - 26.09.2013

POWIATOWA LICEALIADA W PI£CE NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 25.09.2013

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - POLSKA - 20.09.2013

DZIEÑ SYBIRAKA - 17.09.2013

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ CH£OPCÓW - 16.09.2013

IV TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA - 11.09.2013
 
ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 - 2.09.2013


2012/2013

najnowsze wydarzenia na pocz¹tku


 

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 - 28.06.2013

ZAKOÑCZENIE ROKU SZKOLNEGO UCZNIÓW KLAS TRZECICH - 27.06.2013 

DZIEÑ SPORTU, DNI OTWARTE SZKO£Y, DZIEÑ EUROPEJSKI - 25.06.2013

OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W GRACH LOGICZNYCH -CARCASSONNE - 20.06.2013

SPARING W PI£KÊ SIATKOW¥ - 19.06.2013

KLASOWE WYJAZDY INTEGRACYJNE

WYSTÊP ZESPO£U PIEŒNI I TAÑCA "ARNIKA" Z UKRAINY - 10.06.2013

BAL GIMNAZJALNY - 8.06.2013

DZIEÑ ODKRYWCÓW -8.06.2013

POWIATOWA KONFERENCJA SZKÓ£ PROMUJ¥CYCH ZDROWIE - 6.06.2013

ROCZNICA BEATYFIKACJI PATRONA GIMNAZJUM KS. JERZEGO POPIE£USZKI - 6.06.2013

KONKURS O KS. JERZYM POPIE£USZKO     - 5.06.2013

ROZSTRZYGNIÊCIE MIÊDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "SZLACHETNE ZDROWIE" -3.06.2013

II TURNIEJ GIER LOGICZNYCH "EDUKACJA NA PLANSZY" -3.06.2013

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH  "ORLIK" - uroczystoœæ otwarcia - 28.05.2013

WYCIECZKA DO TUCHOWA I JOD£OWEJ - 27.05.2013 

KONKURS ORTOGRAFICZNY - 24.05.2013 

SPOTKANIE Z RODZICAMI, "Dzieñ Matki" - 23.05.2013

WYCIECZKA DO OŒWIÊCIMIA I KRAKOWA – 20.05.2013

POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŒCI M£ODYCH - 16.05.2013 

GIE£DA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH – 9.05.2013

KONKURS RECYTATORSKI "JULIAN TUWIM - ALCHEMIK S£OWA" - 8.05.2013

222 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

LEKCJA HISTORYCZNA W BLIZNEJ - 19.04.2013

73 ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ I 3 ROCZNICA KATASTROFY SAMOLOTU RZ¥DOWEGO POD SMOLEÑSKIEM - 10.04.2013 - akademia 09.04.2013

98 ROCZNICA URODZIN TADEUSZA MARII KANTORA - 6.04.2013

KONKURS WIEDZY O USA - 5.04.2013 

SPEKTAKL "MÓJ CHRYSTUS PO£AMANY" - Brzeziny 28.03.2013

WIELKANOC 2013

REALIZACJA ZADAÑ W RAMACH "BEZPIECZNEJ SZKO£Y" - 26.03.2013

MIÊDZYWOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY "MEGAMÓZGI" - FINA£ - 21.03.2012

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE - 20-22.03.2013

PIERWSZY DZIEÑ WIOSNY - 19.03.2013

WYJAZD NA LODOWISKO - 11.03.2013

DZIEÑ KOBIET - 8.03.2013

PRZYSIÊGA STRZELCA - 7.03.2013

SPOTKANIE Z DORADC¥ ZAWODOWYM – 6.03.2013

WYJAZD DO SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH  - 5.03.2013

WYJAZD NA LODOWISKO - 4.03.2013

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T - 1.03.2013

WARSZTATY KULINARNE W ZSA-T W ROPCZYCACH - 11.02.2013

SPOTKANIE ZE STRA¯AKIEM - 08.02.2013

ZABAWA KARNAWA£OWA -07.02.2013

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM TALARKIEM -07.02.2013

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY - 05.02.2013

VIII RAJD NARCIARSKO-PIESZY - JANCZAR 2013 - 02.02.2013

POWIATOWY HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ - 02.02.2013

WYJAZD DO DPS W LUBZINIE - 31.01.2013

PODSUMOWANIE I OKRESU NAUKI ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

SPOTKANIE OP£ATKOWE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. T.M.KANTORA - 27.01.2013

LEKCJA FIZYKI W RAMACH PROGRAMU "ERA IN¯YNIERA" - 29.01.2013

150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO - obchody gminne 27.01.2013

150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 25.01.2013

ZJAZD SZKOLNYCH KÓ£ CARITAS 23.01.2013

KONKURS HISTORYCZNY "DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEG£OŒCI 1795-1898"

POWIATOWY TURNIEJ W TENISA STO£OWEGO 18.01.2013

21. POWIATOWY PRZEGL¥D KOLÊD 7.01.2013

WYJAZD DO KINA NA FILM "HOBBIT" 01.2013

WIGILIA SZKOLNA 21.12.2012

KONKURS NA OZDOBÊ ŒWI¥TECZN¥ 21.12.2012

POKAZ FILMU W INSTYTUCIE TEOLOGICZNO-PASTORALNYM 19.12.2012

WYJAZD NA LODOWISKO 17.12.2012

ROK JANUSZA KORCZAKA - apel 14.12.2012

KIERMASZ ŒWI¥TECZNY 13-14.12.2012

GIMNAZJADA JÊZYKOWA 11.12.2012

TURNIEJ MIKO£AJKOWY W TENISA STO£OWEGO 8.12.2012

WYJAZD DO FILHARMONII 7.12.2012

SZLACHETNA PACZKA

KONKURS PLASTYCZNY "KSI¥DZ JERZY POPIE£USZKO"

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM IPN 30.11.2012

DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 29.11.2012

OTRZÊSINY KLAS PIERWSZYCH 29.11.2012

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI 16.11.2012

WYJAZD NA LODOWISKO 14.11.2012

UDZIA£ W UROCZYSTOŒCIACH Z OKAZJI NADANIA IMIENIA SYBIRAKÓW SZKOLE PODSTAWOWEJ W NAWSIU - 13.11.2012

ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI 11 listopada - akademia 9.11.2012

ŒWIÊTO ZMAR£YCH 1 listopada- apel 31.10.2012

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT SZKO£Y PROMUJ¥CEJ ZDROWIE 30.10.2012

 DZIEÑ PATRONA SZKO£Y - 19.10.2012

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ 14 paŸdziernika 2012 - obchodzony 12.10.2012

WYJAZD DO TEATRU IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE 11.10.2012

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ DZIEWCZ¥T W SÊDZISZOWIE MA£OPOLSKIM - 4.10.2012

INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH - 3.10.2012

15 LAT CARITAS W ZSA-T W ROPCZYCACH - udzia³ w obchodach - 27.09.2012

WYJAZD DO TRZCINICY NA LEKCJÊ HISTORYCZN¥ - 19.09.2012

SPRZ¥TANIE ŒWIATA - 14.09.2012

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 - 3.09.2012